Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, dienstverlenings- en andere overeenkomsten van, met en door Nicolas Schaus. De algemene voorwaarden van de medecontractant worden uitdrukkelijk uitgesloten, zelfs wanneer daarnaar zou worden verwezen bij diens bestelling of deze naderhand zouden worden meegedeeld. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de medecontractant aanvaard door het enkele feit van het sluiten van een overeenkomst of de aanvaarding van een levering. Geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden kan worden toegestaan zonder uitdrukkelijk, schriftelijk en voorafgaand akkoord. In geval van strijdigheid tussen de betreffende bijzondere voorwaarden en de algemene voorwaarden, hebben de bijzondere voorwaarden voorrang.

2. Wijzigingen van de algemene voorwaarden

Nicolas Schaus behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen in overeenstemming met de wijzigingen in haar handelspolitiek en de economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe algemene voorwaarden treden onmiddellijk in werking vanaf hun kennisgeving aan de medecontractant. De medecontractant wordt geacht de toepassing van deze nieuwe algemene voorwaarden te aanvaarden bij gebrek aan schriftelijk protest ervan binnen de 14 kalenderdagen. In geval van tijdig protest blijven de bestaande algemene voorwaarden van toepassing.

3. Orderbevestiging en prijsoffertes

Enkel de door Nicolas Schaus ondertekende orderbevestiging of voorbehoudloos begin van uitvoering verbindt Nicolas Schaus. Alle prijsoffertes zijn gebaseerd op de lonen en de prijzen die gelden op het tijdstip van de opmaak van de offerte. In geval van gewijzigde marktomstandigheden die objectief gezien een prijswijziging rechtvaardigen, kan Nicolas Schaus die wijzigingen doorrekenen in de prijs.

4. Annulering en verbrekingsvergoeding

De medecontractant die zijn bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, een levering van diensten of goederen weigert of indien er door zijn toedoen geen uitvoering kan worden gegeven aan de bestelling, is hij steeds een forfaitaire verbrekingsvergoeding verschuldigd gelijk aan dertig (30) procent van de totale prijs, bovenop de vergoeding voor eventueel reeds geleverde prestaties.

5. Leveringstermijnen

Termijnen zoals voor de levering of uitvoering van diensten en/of goederen worden in werkdagen, slechts bij benadering uitgedrukt en dus enkel bij wijze van inlichting verstrekt. In geen geval zijn zij bindend, tenzij indien Nicolas Schaus zich schriftelijk uitdrukkelijk zou verbinden tot een bindende uitvoerings- of leveringstermijn.

6. Overmacht

Wanneer Nicolas Schaus ten gevolge van overmacht (artikel 1148 B.W.), zoals onder meer maar niet alleen oorlog, lock-out, oproer, mobilisatie, epidemie, vernieling van machines, laattijdige levering door de leverancier, niet in de mogelijkheid is de overeenkomst naar behoren uit te voeren, behoudt Nicolas Schaus zich het recht voor om een einde te maken aan de overeenkomst, zonder tot schadevergoeding gehouden te kunnen zijn.

7. Juridische toestand medecontractant

In geval van faillissement, kennelijk onvermogen of bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de medecontractant heeft Nicolas Schaus het recht op eenvoudige kennisgeving verdere leveringen of dienstverleningen onmiddellijk stop te zetten en zowel voor het geheel als voor het nog uit te voeren gedeelte de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van Nicolas Schaus op een aanvullende schadevergoeding.

8. Eigendomsoverdracht en aansprakelijkheid

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen strekt de met Nicolas Schaus gesloten overeenkomst nimmer tot overdracht van de eigendom van goederen, programmatuur, intellectuele eigendomsrechten op zaken en programmatuur die worden aangewend of ter beschikking gesteld in het kader van de overeenkomst.

9. Klachten

Eventuele klachten over verrichte diensten of geleverde goederen dienen bij aangetekend schrijven te worden gemeld aan Nicolas Schaus uiterlijk binnen de veertien kalenderdagen nadat ze redelijkerwijs konden worden vastgesteld, zoniet kan Nicolas Schaus hiervoor niet meer worden aangesproken. Onverminderd andersluidende dwingende wetsbepalingen kan Nicolas Schaus enkel aansprakelijk worden gesteld voor haar herhaaldelijke lichte fout, zware fout, opzet. Zichtbare gebreken zijn gedekt door de voorbehoudloze in ontvangstname bij levering, die geldt als aanvaarding. Voor verborgen gebreken kan Nicolas Schaus gezien de aard van de goederen / diensten die zij levert niet meer worden aangesproken na 3 maanden na levering, ook indien het gebrek zich pas nadien manifesteert. De contractuele aansprakelijkheid van Nicolas Schaus is beperkt tot de directe schade. De contractuele aansprakelijkheid van Nicolas Schaus is in ieder geval beperkt tot de prijs van de geleverde goederen in geval van koop/verkoop, dan wel de prijs van de diensten in geval van aanneming van diensten (excl. BTW). De buitencontractuele aansprakelijkheid van Nicolas Schaus is beperkt tot het bedrag van tussenkomst van haar verzekeraar.

10. Intellectuele eigendomsrechten

Nicolas Schaus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schendingen van eigendomsrechten die zouden rusten op inhoud die de medecontractant aanlevert of zelf toevoegt. De medecontractant verbindt zich ertoe Nicolas Schaus op eerste verzoek integraal te vrijwaren tegen iedere aanspraak van een derde in dat verband.

11. Schrijf- en rekenfouten

Bij het opstellen van de overeenkomst of de bestelbon zal de medecontractant zich niet kunnen beroepen op schrijf- of rekenfouten in de eenheidsprijs of het totaalbedrag. Alle aangeduide prijzen zijn excl. BTW, tenzij deze uitdrukkelijk als incl. zijn aangeduid. Is er met de medecontractant een vaste prijs overeengekomen, dan zal deze slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Nicolas Schaus. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht worden geleverd, zullen op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven in regie aan de medecontractant worden gefactureerd.

12. Facturatie en protest

Protest tegen een factuur moet uitdrukkelijk, limitatief en gedetailleerd de redenen van betwisting vermelden en per aangetekende post worden verzonden aan Nicolas Schaus uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen na de verzenddatum, zoniet wordt de medecontractant onherroepelijk en onweerlegbaar verondersteld deze te hebben aanvaard.

13. Betaling en gevolgen bij laattijdige betaling

De facturen van Nicolas Schaus zijn betaalbaar op het adres van haar zetel binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij de factuur uitdrukkelijk anders vermeldt. Bij gebrek aan tijdige betaling door de medecontractant, is deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van tien (10) procent verschuldigd, alsook een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan tien (10) procent van het totale factuurbedrag, met een minimum van 125 euro per onbetaalde factuur, bovenop de eventueel gemaakte gerechtelijke invorderingskosten.

14. Gevolgen bij niet-tijdige betaling

Bij gebrek aan tijdige betaling door de medecontractant worden alle andere eventuele niet-vervallen facturen van rechtswege opeisbaar. In dat geval heeft Nicolas Schaus tevens het recht om na voorafgaande ingebrekestelling, waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht kalenderdagen, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding:

  • éénzijdig de uitvoering van alle lopende bestellingen of dienstverleningen te schorsen;
  • de overeenkomst, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging, éénzijdig te ontbinden.

15. Vertrouwelijkheid

Alle mogelijke informatie omtrent Nicolas Schaus die in het kader van de contractuele relatie tussen de partijen wordt uitgewisseld, is vertrouwelijk en dient als dusdanig behandeld te worden, zowel door partijen als door de personen waarvoor zij instaan.

16. Privacy en gegevensverwerking

Nicolas Schaus verbindt zich ertoe de gegevens die zij in de uitvoering van de overeenkomst ontvangt van de medecontractant vertrouwelijk te behandelen en slechts te gebruiken in overeenstemming met haar privacyverklaring, te raadplegen op nicolasschaus.be/privacy-disclaimer.

17. Internetdomeinnamen

Bij registratie van internetdomeinnamen is Nicolas Schaus verplicht om de naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer, de start- en vervaldatum van de registratie en de bijhorende nameserverinformatie door te geven aan de organisatie die de domeinextensie beheert. Deze informatie is publiek toegankelijk. De publieke aard van deze informatie is eigen aan de werking van de domeinnaamprocedures en valt volledig buiten de bevoegdheid van Nicolas Schaus voor wat betreft het eventuele gebruik door deze organisaties of derden van deze informatie.

18. Portfoliovermeldingen

Nicolas Schaus verwijst in haar portfolio op de website of andere commerciële documenten naar gerealiseerde projecten of projecten in ontwikkeling. Daarbij worden enkel algemeen gekende gegevens bekendgemaakt, zoals de naam en aard van het project en een adresverwijzing of link naar een website. Klanten die dat wensen kunnen zich niettemin verzetten tegen deze vermeldingen.

19. Nietigheid van bepalingen

In de veronderstelling dat één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of niet uitvoerbaar zouden worden verklaard, absoluut dan wel relatief, zal zulks geen weerslag hebben op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen van de voorwaarden of de overeenkomst met de medecontractant, dan wel van deze overeenkomst in haar geheel.

20. Toepasselijk recht en geschillen

De contractuele relaties tussen de partijen worden enkel beheerst door het Belgisch recht, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de plaats waar de zetel van Nicolas Schaus gelegen is bevoegd om kennis te nemen van het geschil, onverminderd het recht van Nicolas Schaus om de medecontractant te dagvaarden voor de bevoegde rechtbank van de plaats waar de verbintenis dient nagekomen te worden.

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf 1 augustus 2023, en vervangen alle voorgaande versies. Door het sluiten van een overeenkomst met Nicolas Schaus, aanvaardt de medecontractant uitdrukkelijk en zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden zijn enkel geldig indien ze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen tussen Nicolas Schaus en de medecontractant.

Nicolas Schaus behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is te allen tijde beschikbaar op de website van Nicolas Schaus (nicolasschaus.be) en zal van kracht zijn vanaf het moment van publicatie op de website. Bij wijzigingen in de algemene voorwaarden zal Nicolas Schaus de medecontractant tijdig informeren.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. In geval van interpretatieverschillen tussen de Nederlandse versie en vertalingen in andere talen, zal de Nederlandse versie voorrang hebben.